تبیین و تطور نظریه مقاصدالشریعه

ششمین نشست از سلسله نشست های همگرایی، برادری و پیشرفت برگزار می شود؛ تبیین و تطور نظریه مقاصد الشریعه دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ تا  ۲۰:۳۰  

مهرواه قرآنی طه

اولین مهرواه قرآنی طه با شعار : قرآن کتاب زندگی ویژه خانواده طلاب و روحانیون اهل سنت شمال کشور در بستر فضای مجازی برگزار می گردد ثبت نام مسابقات :…
فهرست